กล้องระดับอัตโนมัติ (Automatic Level)

ยี่ห้อ TOPCON รุ่น AT-B4A ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น


 

อุปกรณ์ประกอบด้วย

1. มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้

2. มีขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด

3. มีฝาครอบเลนส์

4. มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจํากล้อง

1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติ

2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ

3. มีกําลังขยาย 24 เท่า

4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง 32 มิลลิเมตร

5. ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร เท่ากับ 2.5 เมตร หรือ 1 องศา 25 ลิปดา

6. ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด 0.3 เมตร

7. ค่าตัวคูณคงที่ 100

8. มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ COMPENSATOR ที่มีช่วงการทํางานของระบบอัตโนมัติ ± 15 ลิปดา

9. ความละเอียดในการทําระดับ ในระยะ 1 กิโลเมตร เท่ากับ ± 2 มิลลิเมตร

10. ความไวของระดับน้ำฟองกลม 10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร

11. มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกํากับทุกๆ 1 องศา

12. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาเท่ากับ 99 มิลลิเมตร

13. อ่านค่ามุมโดยตรง 1 องศา

14. อ่านค่ามุมโดยประมาณ 6 ลิปดา

15. ได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001 และ ISO 14001

16. ตัวกล้องสามารถป้องกันน้ำ (Water Resistance) ในระดับ IPX6