รายละเอียดกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (TOTAL STATION)

ยี่ห้อ TOPCON รุ่น GM-52 ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น


 

 

1. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นกล้องวัดมุมและวัดระยะอยู่ในเครื่องเดียวกัน และใช้แกนร่วมกัน (TOTAL STATION) ใช้วัดมุม วัดระยะ และวัดค่าพิกัดได้ทันทีในสนาม ซึ่งตัวกล้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001

 

2. คุณสมบัติทางเทคนิค

               2.1 ระบบกล้องเล็งที่หมาย (TELESCOPE SYSTEM)

2.1.1 ภาครับและภาคส่งของเครื่องวัดระยะอิเล็คทรอนิคจะต้องถูกประกอบอยู่ในกล้องเล็ง สำหรับวัดมุม ซึ่งมีแกนร่วมกัน และสามารถหมุนได้รอบตัว

2.1.2 เส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้องเล็ง (OBJECTIVE APERTURE) มีขนาด 45 มิลลิเมตร มีกำลังขยาย 30 เท่า ให้ภาพหัวตั้ง

                              2.1.3 ให้มุมมองภาพกว้าง (FIELD OF VIEW) 1 องศา 30 ลิปดา

                              2.1.4 มีระยะชัดใกล้สุด 1.30 เมตร

                              2.1.5 มีระบบแสงสว่างภายในสามารถปรับแสงสว่างได้ 5 ระดับ

                            2.1.6 มีลำแสงเลเซอร์ชนิดมองเห็นเพื่อเล็งที่หมายและสามารถ เปิดและปิดลำแสง ขณะทำการรังวัดระยะได้

               2.2 ระบบการวัดมุม

                              2.2.1 การวัดมุมใช้ระบบ ROTARY ABSOLUTE ENCODER

                              2.2.2 ระบบล็อคจานองศาราบและดิ่งทำจากวัสดุที่เป็นโลหะและล็อคโดยการหมุนเกลียว

2.2.3 ค่ามุมราบและมุมดิ่งน้อยที่สุด ที่สามารถอ่านได้ (MINIMUM READING) 1 ฟิลิปดา

2.2.4 ความละเอียดถูกต้อง (ACCURACY) หรือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวัดมุมราบและมุมดิ่งเท่ากับ 2 ฟิลิปดา

2.2.5 มีหลอดระดับฟองกลมและฟองยาวเป็นแบบอิเลคทรอนิค ความไว 6 ลิปดาและระดับฟองกลมที่ฐานกล้อง 10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร

2.2.6 มีกล้องส่องหัวหมุดติดกับตัวกล้อง (PLUMMET) กำลังขยาย 3 เท่าและมีระยะโฟกัสภาพชัดใกล้สุด 0.5 เมตร

2.2.7  COMPENSATOR เป็นแบบ DUAL-AXIS LIQUID TILT SENSOR เพื่อปรับค่าความคลาดเคลื่อนขององศาราบและองศาดิ่งโดยอัตโนมัติ โดยมีช่วงการทำงาน +/-6 ลิปดา  

2.3 ระบบการวัดระยะ (DISTANCE MEASUREMENT)

2.3.1 ในสภาวะอากาศปกติ ซึ่งมีทัศนวิสัยประมาณ 20 กิโลเมตร เมื่อวัดระยะโดยใช้

-  ปริซึมชนิดดวงเดียว วัดระยะทางได้ตั้งแต่ 1.3 ถึง 4,000 เมตร

-  ไม่ใช้ปริซึม วัดระยะทางได้ตั้งแต่ 0.3 ถึง 500 เมตร

 

2.3.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (STANDARD DEVIATION) ของการวัดระยะโดยใช้ปริซึม (1.5 + 2 ppm x D) mm และการวัดระยะโดยไม่ใช้ปริซึม (2 + 2 ppm x D) mm

2.2.3 มีปุ่มสำหรับวัดระยะทางอย่างน้อย 1 ปุ่ม

2.3.4 สามารถปรับแก้ค่าคงที่ของปริซึม (PRISM CONSTANT CORRECTION) ได้ตั้งแต่ -99.9 mm ถึง +99.9 mm

                            2.3.5 สามารถปรับแก้ค่าหักเหของคลื่นในชั้นบรรยากาศ (ASMOSPHERIC CORRECTION) โดยการป้อน  ค่าอุณหภูมิและความกดอากาศได้ตั้งแต่ -499.9 ppm ถึง +499.9 ppm

                               2.3.6 สามารถใช้งานได้ดีในสภาวะอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ถึง +60 องศาเซลเซียส

                            2.3.7 มีเสียงแสดงสัญญาณคลื่นแสงสะท้อนกลับ

                            2.3.8 เวลาในการวัดแบบละเอียด 1 มิลลิเมตรใช้เวลาไม่เกิน 0.9 วินาที            

2.4 ระบบการควบคุม ระบบการแสดงผล การถ่ายทอดข้อมูล และแบตเตอรี่

2.4.1 มีหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ Graphic LCD แสดงผลได้ 192 x 80 จุด พร้อมไฟส่องสว่างทั้ง 2 หน้า

                           2.4.2 มีหน่วยความจำภายในตัวกล้องสำหรับบันทึกข้อมูลการรังวัดในสนามได้ 50,000 จุด

                             2.4.3 มีพอร์ตสำหรับรับส่งข้อมูลตามมาตรฐานแบบ RS-232C          

                                      2.4.4 มีพอร์ตสำหรับ USB 2.0 ซึ่งรอบรับความจุอย่างน้อย 32 GB

                              2.4.5 ตัวกล้องสามารถป้องกันความชื้น 100% และได้มาตรฐานป้องกันฝุ่นและน้ำในระดับ IP66

                              2.4.6 มีปุ่มควบคุมการใช้งานไม่น้อยกว่า 28 ปุ่มสามารถใส่ค่าตัวเลขและตัวอักษรได้โดยตรง

                              2.4.7 แบตเตอรี่ขนาดมาตรฐานสามารถทำงานได้ 14 ชั่วโมงต่อก้อน

                              2.4.8 ตัวกล้องใช้ระบบปฏิบัติการ Linux

                              2.4.9 ตัวกล้องรองรับการอัพเกรดเป็นระบบ Bluetooth (Option)

                              2.4.10 สามารถสร้าง Job งานได้ไม่น้อยกว่า 10 Job

               2.5 ความสามารถพื้นฐานของตัวกล้อง

2.5.1 REM Measurement

2.5.2 3D Coordinate Measurement

                              2.5.3 Resection

                              2.5.4 Stake Out

                              2.5.5 Topography Observation

                              2.5.6 Offset Measurement

                              2.5.7 Missing Line Measurement

                              2.5.8 Intersection

                              2.5.9 Surface Area Calculation

                              2.5.10 Route Surveying

                              2.5.11 Point to Line

 

 

3. อุปกรณ์ประกอบกล้องสำรวจแบบประมวลผล

1. กล้องพร้อมอุปกรณ์บรรจุอยู่ในกล่องตามมาตรฐานผู้ผลิต                                       จำนวน 1 ชุด

               2. แบตเตอรี่ Li-ion แบบประจุไฟใหม่ได้                                            จำนวน 1 ชุด

              3. เครื่องประจุไฟชนิดมาตรฐาน                                                   จำนวน 1 ชุด

               4. ปริซึมชนิด 1 ดวง พร้อมเป้าเล็ง แท่นตั้งมีช่องมองดิ่งและระดับฟองกลม            จำนวน 1 ชุด

                  ประกอบกับตัวแท่นตั้งปริซึม

               5.  ขาตั้งกล้องชนิดอลูมิเนียมยี่ห้อเดียวกับตัวกล้องเลื่อนสูงต่ำได้                     จำนวน 2 ชุด

6.  USB Flash Memory ความจุขนาด 32 GB                                                    จำนวน 1 อัน

7. ปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมหลักขาวแดงแบบมีตัวเลขกำกับยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร                     จำนวน 1 ชุด

8. โปรแกรมสำหรับรับและส่งข้อมูล                                                                จำนวน 1 ชุด

               9. คู่มือการใช้ภาษาภาษาไทย                                                      จำนวน 1 ชุด